fbpx
Urho - Siivouspalvelu Tampereella

Palveluehdot

Urhopesu Oy:n palveluehdot
Päivitetty 30.11.2023

Urhopesu Oy (jäljempänä ”Urho”) tuottaa siivous- ja ikkunanpesupalveluita (jäljempänä
Palvelu”) kuluttaja- ja yritysasiakkaille (jäljempänä ”Asiakas”).

Näitä palveluehtoja (jäljempänä ”Yleiset Ehdot”) sovelletaan Urhon Asiakkaalle tuottamiin Palveluihin. Palvelun laatu ja laajuus suunnitellaan ja sovitaan yhdessä Asiakkaan kanssa ja määritellään tarkemmin Asiakkaan ja Urhon välillä allekirjoitetussa palvelusopimuksessa (jäljempänä ”Palvelusopimus”) tai, mikäli erillistä Palvelusopimusta ei ole solmittu, Asiakkaan tekemän tilauksen ja Urhon toimittaman tilausvahvistuksen (jäljempänä ”Tilausvahvistus”) perusteella. Palvelusopimus (liitteineen) ja nämä Yleiset Ehdot tai Tilaus sekä Tilausvahvistus (liitteineen) ja nämä Yleiset Ehdot muodostavat yhdessä sopimuksen (jäljempänä ”Sopimus”).

Urho ja Asiakas jäljempänä yhdessä myös ”Osapuolet” ja kumpikin erikseen myös ”Osapuoli”.

2.1.1. Nämä Yleiset Ehdot soveltuvat sellaisenaan tai ne täydentävät Urhon ja Asiakkaan välistä erillistä Palvelusopimusta tai Tilausvahvistusta.

Mikäli sopimusasiakirjojen välillä on ristiriitoja, noudatetaan seuraavaa soveltamisjärjestystä:

  1. Osapuolten kirjallisesti tekemät muutokset jäljempänä todettuihin asiakirjoihin siten, että uusin muutos on ensisijainen suhteessa vanhempaan muutokseen
  2. Palvelusopimus tai Tilausvahvistus liitteineen
  3. Nämä Yleiset Ehdot

 

2.1.2. Selvyyden vuoksi todetaan, että henkilöasiakkaiden osalta noudatetaan kuluttajansuojalain (38/1978, muutoksineen) pakottavia säännöksiä, mikäli ne ovat ristiriidassa Sopimuksen kanssa.

3.1.1. Palvelun sisältö ja hinnoittelu on kuvattu Palvelusopimuksessa tai Tilausvahvistuksessa ja se perustuu Asiakkaan Urholle antamiin ennakkotietoihin. Asiakas on vastuussa antamiensa tietojen paikkansapitävyydestä sekä siitä, että Palvelun kohde on aina esivalmisteltu vastaamaan ennakkotietoja.

3.1.2. Palvelun kohde tulee olla ennen Palvelun suoritusta järjestelty Urhon ohjeiden mukaan siten, että Urhon työntekijät pääsevät sovittuna ajankohtana esteettömästi suorittamaan Palvelua. Asiakas vastaa siitä, että Urhon käytössä on Palvelun kohteessa Palvelun suorittamiseksi tarvittava vesi, sähkö ja valaistus.

3.1.3. Kohteessa ei saa olla vaaraa tai häiriötä aiheuttavia lemmikkejä vapaana tai muita olosuhteita, jotka voivat aiheuttaa Urhon työntekijälle vaaraa tai haittaisivat Palvelun suorittamista.

3.1.4. Asiakkaalla on velvollisuus ilmoittaa kirjallisesti viimeistään yhtä (1) viikkoa ennen Palvelun toimittamista Urhon asiakaspalveluun, mikäli Palvelun kohteen pinnat, kiinteät rakenteet tai irtaimet esineet (kuten ovet, ikkunat, suihkuseinä, kaapistot tai vastaavat) eivät kestä tavanomaista puhdistusta tai käsittelyä. Urho ei vastaa vahingoista, jotka johtuvat Asiakkaan tiedonantovelvoitteen laiminlyönnistä. Asiakaspalvelun kulloinkin voimassa olevat yhteystiedot löytyvät Urhon nettisivuilta.

3.1.5. Asiakas vastaa siitä, että siirrettävissä huonekaluissa on ”huopatassut” tai muut vastaavat pehmusteet ja seinään kiinnitetyt esineet ovat asianmukaisesti kiinnitetty. Urho ei ole korvausvelvollinen vahingoista, jotka aiheutuvat pehmusteiden tai asianmukaisen seinäkiinnityksen laiminlyönnistä.

3.1.6. Asiakkaan tulee ilmoittaa mahdollisista tartuntataudeista ja sairauksista sekä Palvelun kohteessa vallitsevista voimakkaista allergeeneista, jotka saattavat olla haitallisia Urhon työntekijöille.

3.1.7. Asiakas on velvollinen välittömästi ilmoittamaan Urholle, mikäli Asiakkaan yhteystiedot muuttuvat.

3.1.8. Asiakas on velvollinen antamaan Urholle riittävät ohjeet Palvelun suorittamiseksi kohteessa sekä kohteeseen saapumisesta. Mikäli kohteessa on esimerkiksi hälytysjärjestelmä, eikä Asiakas ole antanut ohjeita sen käytöstä, tai annetut ohjeet ovat selvästi puutteelliset ja Urhon työntekijät vahingossa laukaisevat hälytyksen, on Asiakas vastuussa hälytyksen seurauksista ja siihen liittyvistä kuluista sekä välittömistä ja välillistä vahingoista, mukaan lukien mahdollisesta viiveestä Palvelun suorittamiseen liittyen.

3.1.9. Mikäli Palvelun toteutus viivästyy Asiakkaasta johtuvasta syystä, Urho veloittaa odotusajalta kulloinkin voimassa olevan hinnastonsa mukaisen tuntihinnan täysinä tunteina.

3.1.10. Mikäli Palvelun kohde ei vastaa Urholle annettuja ennakkotietoja tai Asiakas ei noudata muita edellä todettuja velvollisuuksiaan, ei Palvelua voida välttämättä toteuttaa sovitussa laajuudessa. Mikäli Palvelua ei voida toteuttaa sovitussa laajuudessa tai sovitulla tavalla Asiakkaasta johtuvista syistä (mukaan lukien Asiakkaan velvollisuuksien laiminlyönti), ei Urho myönnä mahdollisesti ennakkoon sovittuihin hintoihin alennusta. Urho ei ole myöskään vastuussa Asiakkaalle mahdollisesti aiheutuvasta haitasta tai vahingosta, jotka johtuvat siitä, että Palvelua ei Urhosta riippumattomista syistä voida suorittaa sovitussa laajuudessa.

4.1.1. Urho sitoutuu toimittamaan tilatut Palvelut sovitussa aikataulussa ja laajuudessa edellyttäen, että edellä kohdassa 3 ( Asiakkaan velvollisuudet (alakohtineen) ei muuta johdu.

4.1.2. Urho käyttää Palvelun tuottamiseen lähtökohtaisesti omia työntekijöitä, mutta pidättää oikeuden käyttää myös alihankkijoita palvelun suorittamisessa.

4.1.3. Urholla on oikeus peruuttaa tai siirtää Palvelun toimitusajankohtaa työntekijän äkillisen sairauden tai muun vastaavan esteen vuoksi.

4.1.4. Jos lämpötila Palvelun kohteessa nousee yli 28 celsiusasteen, on Urhon työntekijöillä oikeus pitää laskutettava 10 minuutin tauko 60 minuutin välein.

4.1.5. Urholla on oikeus peruuttaa Palvelun suoritus ilman korvausvelvollisuutta, mikäli on syy uskoa, että Palvelun suorittaminen olisi vaaraksi terveydelle, turvallisuudelle tai ympäristölle.

4.1.6. Urho pyrkii toimittamaan Palvelun sovittuna ajankohtana. Mikäli Palvelun suorittaminen estyy Urhosta riippumattomista ennalta arvaamattomista syistä, on Urholla oikeus siirtää Palvelun suoritusajankohtaa ilman erillistä korvausta. Selvyyden vuoksi todetaan, että Urhosta riippumattomana ennalta arvaamattomana syynä pidetään muun muassa (mutta tähän rajoittumatta) sääilmiöitä, jotka estävät tai vaikeuttavat kohtuuttomasti Palvelun kohteeseen saapumista tai Palvelun suorittamista laadukkaasti ja turvallisesti (esimerkiksi voimakas tuuli, pakkanen, vesi- tai lumisade, korkea lämpötila ja muut vastaavat sääilmiöt).

4.1.7. Urho käyttää kaikissa Asiakkaiden avaimissa paikanninta. Mikäli avain tästä huolimatta katoaa, Urho korvaa uuden avaimen teettämisestä tai hankkimisesta aiheutuvat kulut, mutta ei esimerkiksi lukkojen uudelleensarjoittamisesta muodostuvia kustannuksia.

 

5.1.1. Urho sitoutuu pitämään kaikki Palvelun suorittamiseen liittyvät ja Palvelua suoritettaessa Asiakkaalta tietoonsa saamat Asiakkaan Luottamukselliset tiedot luottamuksellisina riippumatta siitä, missä muodossa tiedot on luovutettu. Luottamuksellista tietoa voivat olla esimerkiksi Asiakasta, sen työntekijöitä, omistajia, yhteistyökumppaneita tai asiakkaita koskevat tiedot (”Luottamuksellinen tieto”).

5.1.2. Urho sitoutuu olemaan luovuttamatta tai paljastamatta Luottamuksellista tietoa kolmansille osapuolille, ellei se ole Sopimuksen toteuttamiseksi tarpeellista, ja olemaan hyödyntämättä Luottamuksellista tietoa muutoin kuin Sopimuksen tarkoituksen toteuttamiseksi.

5.1.3. Henkilötietojen käsittelyperiaatteet on kuvattu tietosuojaselosteessa.

5.1.4. Edellä todetun estämättä Urholla on lupa luovuttaa Luottamuksellista tietoa viranomaisille, mikäli pakottava lainsäädäntö sitä edellyttää.

6.1.1. Ellei Palvelusopimuksessa ole muuta sovittu, säännölliseksi, ilman määräaikaa voimassa olevaksi sovitun Palvelusopimuksen irtisanomisaika on kotitalouksien kohdalla 1 kuukausi ja yritysasiakkaiden kohdalla 3 kuukautta. Molemmilla Osapuolilla on oikeus päättää toistaiseksi voimassa oleva Sopimus irtisanomisajan puitteissa.

6.1.2. Asiakkaalla on oikeus peruuttaa tai siirtää Palvelu ilman kuluja viimeistään viikkoa ennen sovittua suoritusajankohtaa. 2–6 päivää ennen sovittua Palvelun suoritusajankohtaa perutusta tai siirretystä Palvelusta veloitetaan 20 % Palvelun hinnasta ja Samana päivänä perutusta Palvelusta veloitetaan 50 % Palvelun hinnasta. Palvelun peruutus tai siirto tulee tehdä Urhon asiakaspalveluun, jonka kulloinkin voimassa olevat yhteystiedot löytyvät Urhon nettisivuilta. Selvyyden vuoksi todetaan, että siirretty Palvelu laskutetaan sovitun hinnoittelun mukaisesti Palvelun toteuttamisen jälkeen.

6.1.3. Mikäli Palvelun toteutuspäivä osuu arkipyhäksi, Urholla on oikeus siirtää Palvelun toteutus toiseen ajankohtaan.

6.1.4. Lisäksi Palvelun siirtämisestä ja peruuttamisesta on voimassa, mitä edellä kohdassa 4 (alakohtineen) on sovittu.

6.1.5. Molemmilla Osapuolilla on oikeus purkaa Palvelusopimus päättymään välittömästi, mikäli toinen Osapuoli rikkoo Sopimuksen ehtoja.

7.1.1. Laskutus tapahtuu erikseen Palvelusopimuksessa tai Tilausvahvistuksessa sovittavalla
tavalla. Ellei Palvelusopimuksessa tai Tilausvahvistuksessa ole muuta sovittu, laskutetaan tehdyt työt kuukausittain.

7.1.2. Asiakas sitoutuu maksamaan laskun 14 päivän sisään laskun vastaanottamisesta.
Viivästyskorko on kulloinkin voimassa olevan korkolain mukainen.

 

8.1. Palvelun hinta

8.1.1. Palvelun hinta tai hinnan määräytymisperusteet sovitaan Palvelusopimuksessa tai
Tilausvahvistuksessa.

8.1.2. Mikäli muuta ei ole sovittu, laskuttaa Urhon toimipisteen ja Palvelun kohteen välisistä matkoista 10 euron aloituskulun sekä menomatkalta 2 euroa per kilometri laskettuna Urhon lähimmältä toimipisteeltä Palvelun kohteeseen. Edellä todetut matkakustannusten hinnat on ilmoitettu arvonlisäverollisina.

8.2. Hinnankorotusehto

8.2.1. Yli vuoden jatkuvien Sopimusten osalta Urholla on oikeus yksipuolisesti korottaa sovittua hintaa tai hinnanmääräytymisperustetta yleisen hintatason nousun perusteella enintään 5 % sen kalenterivuoden alussa (1. Tammikuuta), jonka alkaessa Palvelusopimus on ollut voimassa vähintään vuoden.

8.2.2. Urholla on myös oikeus korottaa Palvelun hintaa, mikäli Sopimuksen täyttämisestä aiheutuvat arvioidut kustannukset kohoavat:

i. johtuen sellaisesta lainmuutoksesta, työehtosopimusten olennaisesta muuttumisesta, verokannan muuttumisesta tai viranomaisen päätöksestä, jota Urhon ei kohtuudella voida edellyttää ottaneen huomioon Sopimusta tehtäessä;
ii. johtuen sellaisten Palvelun kohdetta koskevien tietojen paikkansapitämättömyydestä,
puutteellisuudesta tai harhaanjohtavuudesta, jotka Asiakas on antanut;
iii. Asiakkaan laiminlyötyä antaa Urholle ennen Sopimuksen tekemistä tietoja, joilla
Asiakkaan on täytynyt ymmärtää olevan merkitystä Palvelun suorittamisen kannalta ja joita Urho ei olosuhteet ja ammattitaitonsa huomioiden ottaen ole voinut kohtuudella
muutoin saada tietoonsa;
iv. Asiakkaan laiminlyötyä muita kohdan 3 mukaisia velvollisuuksiaan;
v. Muusta Urhosta riippumattomasta ja ennalta arvaamattomasta syystä, joka johtaa kustannusten olennaiseen nousuun.

8.2.3. Urhon on ilmoitettava Asiakkaalle edellä todetuista hinnankorotuksista viipymättä sen jälkeen, kun Urho on saanut tietää muutoksen perusteena olevasta seikasta ja sen vaikutuksesta Palvelun tuottamiseen. Muutoksista ilmoitetaan Asiakkaalle aina kuitenkin viimeistään kuukautta ennen muutoksen voimaantuloa.

 

9.1.1. Mikäli Urholla on perusteltu syy epäillä, että Asiakkaan taloudellinen tilanne tai maksukyky on heikentynyt siten, että se voi aiheuttaa Urholle luottotappioita tai Asiakas laiminlyö maksun sen erääntyessä, Urho voi, muiden oikeuskeinojen lisäksi, siirtää tai kieltäytyä Palvelun toimittamisesta tai vaatia Palvelun toimittamista vastaan riittävää vakuutta tai maksua etukäteen.

9.1.2. Mikäli Asiakas hakeutuu tai sitä haetaan konkurssiin, selvitystilaan, yrityssaneerausmenettelyyn tai Asiakas joutuu muutoin vakaviin taloudellisiin vaikeuksiin eikä Asiakas tämän vuoksi kykene suorittamaan sopimuksenmukaisia velvoitteitaan, Urholla on oikeus keskeyttää omat suorituksensa ja lisäksi oikeus purkaa Sopimus kokonaan tai määrätyiltä osin ilmoittamalla siitä kirjallisesti Asiakkaalle.

 

10.1. Reklamaatiot

10.1.1. Mikäli Asiakas on tyytymätön Palvelun suoritukseen tai laatuun, tulee Asiakkaan ilmoittaa siitä Urhon asiakaspalveluun. yhden (1) vuorokauden kuluessa Palvelun suorittamisesta. Asiakas ymmärtää, että Palvelun luonteen vuoksi reklamaatioaika on lyhyt ja Asiakkaan tulee reagoida mahdollisiin puutteisiin viipymättä. Asiakaspalvelun kulloinkin voimassa olevat yhteystiedot löytyvät Urhon nettisivuilta.

10.1.2. Urho korjaa aiheelliset reklamaatiot viivytyksettä ja suorittaa Palvelun tarvittaessa uudelleen. Selvyyden vuoksi todetaan, että mikäli puute johtuu Asiakkaan kohdan 3 mukaisten velvoitteiden laiminlyömisestä tai muusta Asiakkaasta johtuvasta syystä, ei kyse ole Palvelussa olleesta puutteesta tai virheestä, eikä Urholla ole velvollisuutta antaa Asiakkaalle hyvitystä tai ryhtyä muihinkaan toimenpiteisiin.

10.2. Vahingonkorvaus ja vastuunrajoitus

10.2.1. Asiakas on oikeutettu vahingonkorvaukseen Urhon todistettavasti aiheuttamasta välittömästä henkilö- ja esinevahingosta (”Vahinko”). Asiakkaan on vaadittava Urholta vahingonkorvausta kirjallisesti (esimerkiksi sähköpostitse) kahden (2) viikon kuluessa siitä, kun Vahinko on havaittu tai se olisi kohtuudella pitänyt havaita.

10.2.2. Asiakkaan on ryhdyttävä kohtuullisiin toimenpiteisiin Urhon aiheuttaman Vahingon
rajoittamiseksi. Asiakkaalla ei ole oikeutta korvaukseen Vahingoista, joiden syntymisen hän olisi voinut estää.

10.2.3. Urho ei ole vastuussa Vahingosta, joka on aiheutunut Urhosta riippumattomasta syystä tai, jota Urho ei ole voinut kohtuudella ehkäistä tai välttää. Urho ei myöskään ole vastuussa Vahingosta, joka on aiheutunut suoraan tai välillisesti Asiakkaan antamien tietojen puutteellisuudesta tai virheellisyydestä tai Asiakkaan kohdan 3 mukaisten velvoitteiden laiminlyönnistä johtuen, tai josta ei ole ilmoitettu Urholle kohdassa 10.2.1 sovitun mukaisesti.

10.3. Urho ei ole velvollinen korvaamaan Asiakkaalle aiheutuneita epäsuoria tai välillisiä vahinkoja. Välillisenä vahinkona pidetään esimerkiksi saamatta jäänyttä voittoa tai vahinkoa, joka johtuu tuotannon tai liikevaihdon vähentymisestä tai keskeyttämisestä tai muuta taloudellista seurannaisvahinkoa.

10.3.1. Urho on vakuuttanut toimintansa vastuuvakuutuksella 500.000 euroon saakka. Urhon kumulatiivinen kokonaisvastuu tämän Sopimuksen tai Palvelun suorituksen osalta vahingonkorvauksen perusteesta riippumatta on enintään mainitun vastuuvakuutuksen suuruinen. Vastuuvakuutuksen piiriin kuuluvat vahinkotapahtumat käsitellään Urhon vakuutusyhtiön kautta. Vahingonkorvausvelvollisuus, vastuun laajuus ja sen rajoitukset määräytyvät Urhon vastuuvakuutuksen ehtojen mukaisesti.

10.4. Ylivoimainen este

10.4.1. Urho ei ole vastuussa ylivoimaisen esteen aiheuttamasta Palvelun viivästymisestä tai suorittamatta jättämisestä. Ylivoimaisena esteenä pidetään esimerkiksi lakosta, kapinasta, luonnonkatastrofista, sähkökatkosta, puhelin- tai tietoverkon toimimattomuudesta ja muista näihin verrattavista syistä johtuvia esteitä, joihin Urho ei ole voinut kohtuudella varautua ja joita se ei voi välttää tai poistaa.

 

11.1. Sopimuksen siirto

11.1.1. Asiakkaalla ei ole oikeutta siirtää Sopimusta osaksikaan kolmannelle ilman Urhon suostumusta.

11.2. Muutokset

11.2.1. Ajantasainen ja kulloinkin voimassa oleva versio Yleisistä Ehdoista löytyy Urhon nettisivuilta. Muutoksista Yleisissä Ehdoissa ilmoitetaan sähköisesti Asiakkaan ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen yksi (1) kuukausi ennen muutosten voimaantuloa.

11.2.2. Urho pidättää itsellään oikeuden muuttaa jatkuvaluonteisten Palvelusopimusten ehtoja.
Muutoksista ilmoitetaan Asiakkaalle kuukautta ennen muutettujen Palvelusopimuksen ehtojen voimaantuloa.

11.2.3. Jos Asiakas ei hyväksy Yleisten Ehtojen tai Palvelusopimuksen muutosta, hänellä on oikeus irtisanoa Sopimus päättymään muutoksen voimaantulopäivänä edellyttäen, että irtisanomisilmoitus toimitetaan Urholle kirjallisesti vähintään viikkoa ennen muutoksen voimaantuloa.

11.2.4. Asiakas ei saa sopia Palvelun sisältöön tai toteutukseen liittyvistä muutoksista muiden kuin Urhon asiakaspalvelun kanssa. Asiakaspalvelun kulloinkin voimassa olevat yhteystiedot löytyvät Urhon nettisivuilta.

11.3. Pesuaineet ja kalkinpoisto

11.3.1. Urho käyttää Palvelun tuottamisessa tavanomaisia puhdistusaineita, -välineitä ja -menetelmiä, kuten Kiilto Pron yleispuhdistusaineita. Mikäli Palvelun suorittaminen edellyttää tavanomaisesta poikkeavien puhdistusaineiden, -välineiden tai -menetelmien käyttöä laadukkaan lopputuloksen saavuttamiseksi (esimerkiksi graffitien tai kalkin poisto), on siitä sovittava tapauskohtaisesti erikseen Palvelun tilausvaiheessa.

11.3.2. Mikäli Palvelua suoritettaessa ilmenee tarvetta tavanomaisesta poikkeavien
puhdistusaineiden, -välineiden tai -menetelmien käytölle, ei Urholla ole velvollisuutta ryhtyä tällaisiin toimiin, eikä Asiakkaalla ole oikeutta reklamoida siitä, että tavanomaisesta poikkeaviin toimenpiteisiin ei ole ryhdytty, vaikka Palvelun lopputulos on tämän vuoksi jäänyt epätyydyttäväksi.

11.3.3. Urho ei suorita kalkinpoistoa, ellei asiasta ole erikseen sovittu.

Sopimukseen sovelletaan Suomen lakia, lukuun ottamatta sen lainvalintasäännöksiä, jotka johtaisivat vieraan valtion lain soveltamiseen.

Osapuolten väliset erimielisyydet pyritään ensisijaisesti ratkaisemaan hyvässä yhteisymmärryksessä keskinäisin neuvotteluin.
Mikäli asiassa ei päästä sovintoon, ratkaistaan erimielisyydet Pirkanmaan käräjäoikeudessa.